Skip to Main Content

Language Assistance

English:

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Spanish:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Chinese Mandarin:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Chinese Cantonese:

注意:如果您說中文,您可獲得免費的語言協助服務。請致電 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Tagalog:

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Vietnamese:

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Korean:

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-926-4178 (TTY: 711).  번으로 전화해 주십시오.

Russian:

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Arabic:

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة لك مجاناً. اتصل برقم 4178-926-800-1 (رقم هاتف الصم والبكم: 711).

Hindi:

ध्यान द: यिद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-800-926-4178 (TTY: 711) पर कॉल कर।

Japanese:

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-926-4178 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。

فارسی (Farsi, Persian):

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با -4178-926-1800  (Los Angeles) (TTY: 711) تماس بگیرید.

Thai:

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Armenian:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-926-4178 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Cambodian:

របយ័តន៖ េបើសិនជាអនកនិយាយ ភាសាែខមរ, េសវាជំនួយែផនកភាសា េដាយមិនគិតឈនួល គឺអាចមានសំរាប់បំេរីអនក។ ចូរ ទូរស័ពទ 1-800-926-4178(TTY: 711)។

Hmong:

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Punjabi:

ਧਿਆਨ ਦਿਓ1 ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹ ੋ :1-800-926-4178 (TTY: 711)ਤੇ ਕਾਲ 'ਕਰੋ।

Laotian:

ຄວນລະວັງ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາ, ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານ. ໂທ 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Health Net collects some private data about site visitors. Learn more about the data we collect or request your data be removed

Do Not Sell My Personal Information

DISCLAIMERS:

Health Net Life is soliciting to sell health insurance. A salesperson may call. Health Net Life is not connected with or endorsed by the U.S. Government or the Federal Medicare program. The Health Net Medicare Supplement plan is underwritten by Health Net Life Insurance Company. Health Net Life Insurance Company holds a Certificate of Authority in California and 48 other jurisdictions throughout the United States.

This information is not a complete description of benefits. Contact the plan for more information. Limitations, copayments and restrictions may apply. Benefits, premiums, and/or co-payments/co-insurance may change on January 1 of each year.

Health Net Life complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

ATTENTION: If you speak Spanish or Navajo, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: TTY: 711).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: TTY: 711).

This plan is available to anyone who has both Medical Assistance from the State and Medicare.

Premiums, co-pays, co-insurance, and deductibles may vary based on the level of Extra Help you receive. Please contact the plan for further details.

Medicare beneficiaries may also enroll in Bridgeway Health Solutions through the CMS Medicare Online Enrollment Center located at http://www.medicare.gov.

The Formulary, pharmacy network, and/or provider network may change at any time. You will receive notice when necessary.


Health Net collects some private data about site visitors. Learn more about the data we collect or request your data be removed

Do Not Sell My Personal Information

DISCLAIMERS:

Health Net Life is soliciting to sell health insurance. A salesperson may call. Health Net Life is not connected with or endorsed by the U.S. Government or the Federal Medicare program. The Health Net Medicare Supplement plan is underwritten by Health Net Life Insurance Company. Health Net Life Insurance Company holds a Certificate of Authority in California and 48 other jurisdictions throughout the United States.

This information is not a complete description of benefits. Contact the plan for more information. Limitations, copayments and restrictions may apply. Benefits, premiums, and/or co-payments/co-insurance may change on January 1 of each year.

Health Net Life complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

ATTENTION: If you speak Spanish or Navajo, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: TTY: 711).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: TTY: 711).

This plan is available to anyone who has both Medical Assistance from the State and Medicare.

Premiums, co-pays, co-insurance, and deductibles may vary based on the level of Extra Help you receive. Please contact the plan for further details.

Medicare beneficiaries may also enroll in Bridgeway Health Solutions through the CMS Medicare Online Enrollment Center located at http://www.medicare.gov.

The Formulary, pharmacy network, and/or provider network may change at any time. You will receive notice when necessary.