Skip to Main Content

Language Assistance

English:

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Spanish:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Chinese Mandarin:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Chinese Cantonese:

注意:如果您說中文,您可獲得免費的語言協助服務。請致電 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Tagalog:

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Vietnamese:

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Korean:

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-926-4178 (TTY: 711).  번으로 전화해 주십시오.

Russian:

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Arabic:

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة لك مجاناً. اتصل برقم 4178-926-800-1 (رقم هاتف الصم والبكم: 711).

Hindi:

ध्यान द: यिद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-800-926-4178 (TTY: 711) पर कॉल कर।

Japanese:

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-926-4178 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。

فارسی (Farsi, Persian):

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با -4178-926-1800  (Los Angeles) (TTY: 711) تماس بگیرید.

Thai:

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Armenian:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-926-4178 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Cambodian:

របយ័តន៖ េបើសិនជាអនកនិយាយ ភាសាែខមរ, េសវាជំនួយែផនកភាសា េដាយមិនគិតឈនួល គឺអាចមានសំរាប់បំេរីអនក។ ចូរ ទូរស័ពទ 1-800-926-4178(TTY: 711)។

Hmong:

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Punjabi:

ਧਿਆਨ ਦਿਓ1 ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹ ੋ :1-800-926-4178 (TTY: 711)ਤੇ ਕਾਲ 'ਕਰੋ।

Laotian:

ຄວນລະວັງ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາ, ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານ. ໂທ 1-800-926-4178 (TTY: 711).