Skip to Main Content

Non-Discrimination Notice | Health Net Life Medicare Supplement

Health Net:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as qualified sign language interpreters and written information in other formats (large print, accessible electronic formats, other formats).
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as qualified interpreters and information written in other languages.

If you need these services, contact Health Net’s Customer Contact Center at:

Medicare Supplement Plans:

1-800-926-4178 (TTY: 711)

If you believe that Health Net has failed to provide these services or discriminated in another way based on one of the characteristics listed above, you can file a grievance by calling Health Net’s Customer Contact Center at the number above and telling them you need help filing a grievance. Health Net’s Customer Contact Center is available to help you file a grievance. You can also file a grievance by mail, fax or email at:

Health Net Life Insurance Company Appeals & Grievances

PO Box 10348, Van Nuys, CA 91410-0348
Fax: 1-877-831-6019

Email:

Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com (Covered Persons) or Non-Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com (Applicants)

You may submit a complaint by calling the California Department of Insurance at 1-800-927-4357 or online at https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/101-help/index.cfm. If you believe you have been discriminated against because of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (OCR), electronically through the OCR Complaint Portal, at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697). Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

English:

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Spanish:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Chinese Mandarin:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Chinese Cantonese:

注意:如果您說中文,您可獲得免費的語言協助服務。請致電 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Tagalog:

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Vietnamese:

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Korean:

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-926-4178 (TTY: 711).  번으로 전화해 주십시오.

Russian:

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Arabic:

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة لك مجاناً. اتصل برقم 3571-464-855-1 (رقم هاتف الصم والبكم: 711).

Hindi:

ध्यान द: यिद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-800-275-4737 (TTY: 711) पर कॉल कर।

Japanese:

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-275-4737 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。

فارسی (Farsi, Persian):

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با -3572-464-1855 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) (TTY: 711) تماس بگیرید.

Thai:

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Armenian:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-926-4178 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Cambodian:

របយ័តន៖ េបើសិនជាអនកនិយាយ ភាសាែខមរ, េសវាជំនួយែផនកភាសា េដាយមិនគិតឈនួល គឺអាចមានសំរាប់បំេរីអនក។ ចូរ ទូរស័ពទ 1-800-926-4178(TTY: 711)។

Hmong:

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-926-4178 (TTY: 711).

Punjabi:

ਧਿਆਨ ਦਿਓ1 ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹ ੋ :1-800-926-4178 (TTY: 711)ਤੇ ਕਾਲ 'ਕਰੋ।

Laotian:

ຄວນລະວັງ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາ, ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານ. ໂທ 1-800-926-4178 (TTY: 711).